مدیرپژوهشی

مدیر امور پژوهشی

 دکتر رشیدریاحی کارشناسی ارشدفیزیک هسته ای می باشد. ایشان دارای مقالات متعدد فارسی و انگلیسی در مجلات داخلی و خارجی می باشد.

تماس: 3361087

ایمیل: riahi.r@iaushk.ac.ir

سوابق پژوهشی و شغلی: