دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی بخشی از حوزه معاونت پژوهشی است که وظیفه بررسی طرحهای پژوهشی، مقالات علمی، همایشهای داخلی و خارجی،  محاسبه امتیازات و جوایز پژوهشی، اعطای پژوهانه، برگزاری کارگاهها و سخنرانیهای علمی را بر عهده دارد.