دفتر امور پژوهشی

دفتر امور پژوهشی بخشی از حوزه معاونت پژوهشی است که وظیفه بررسی طرحهای پژوهشی، مقالات علمی، همایشهای داخلی و خارجی،  محاسبه امتیازات و جوایز پژوهشی، اعطای پژوهانه، برگزاری کارگاهها و سخنرانیهای علمی را بر عهده دارد.


گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه


طرح های پژوهشی
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه¬ یافته از 1364 تا 1388: 204 مورد
تعداد طرح های پژوهشی خاتمه ¬یافته از 1388 تا آبان 1392: 145 مورد


مقالات
تعداد مقالات چاپ  شده در مجلات معتبر علمی از 1364 تا 1388: 320  مورد
تعداد مقالات چاپ  شده در مجلات معتبر علمی از 1388 تا آبان 1392: 713 مورد
شرکت در همایش ها
تعداد مقالات ارائه  شده در همایش های خارجی: 62 مورد
تعداد مقالات ارائه شده در همایش های داخلی: 457  مورد
فرصت های مطالعاتی
تعداد فرصت های مطالعاتی خارجی: 4 مورد
همایش ها و کارگاههای برگزار شده
تعداد همایش های ملی برگزار شده: 6 مورد
تعداد همایش های منطقه ای برگزار  شده: 5 مورد
تعداد همایش های داخلی برگزار  شده: 10 مورد
تعداد کارگاه های برگزار  شده: 19 مورد