معاون پژوهشی

بهزاد زماني دهكردي
دكتري رشته مهندسي كامپيوتر– هوش مصنوعی و روباتیک
عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مدیر گروه کامپیوتر
متولد: 1359
آدرس محل کار: شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه دوم، گروه کامپیوتر، کد پستی 166، تلفن 03833361060
پست الكترونيك: bzamani@gmail.com
وب سایت: webpages.iust.ac.ir/bzamani