معاون پژوهشی
معاون پژوهشی
 
      
حسین سازگار
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دکترای زیست شناسی ، فیزیولوژی جانوری