معاون پژوهشی

معاون پژوهش و فناوری

معرفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
دکتر فرشید خیری
دکتری علوم دامی
 
معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.

 استراتژی های حوزه معاونت پژوهشی
تولید دانش و تبدیل آن به کالا و خدمات،بالا بردن اثر بخشی پیوند با جامعه وصنعت،افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهش و فناوری، ارزیابی و تحلیل فعالیت­های پژوهش و فناوری