تماس با ما
معاون پژوهش و فناوری دکتر بهاره بنی طالبی
تلفن مستقیم: 33361060-038
تلفن داخلی:241--333101000

مدیرپژوهشی
دکتر هاله فاضل
تلفن مستقیم: 33361087-038
تلفن داخلی:240--333101000

دفترامورپژوهشی
مجید عباسی
تلفن مستقیم: 33361087-038
تلفن داخلی:247--333101000

دفتر انتشارات
افسانه واحدی
تلفن مستقیم: 33361087-038
تلفن داخلی:242--333101000