تماس با ما
معاون پژوهش و فناوری دکتر حسین سازگار
تلفن مستقیم: 33361060-038
تلفن داخلی:241--333101000

مدیرپژوهشی
دکتر رشید ریاحی
تلفن مستقیم: 33361087-038

دفترامورپژوهشی
مجید عباسی
تلفن مستقیم: 33361087-038
تلفن داخلی:240--333101000

دفتر انتشارات
افسانه واحدی
تلفن مستقیم: 33361087-038
تلفن داخلی:243--333101000