مجلات علمی
- آیین نامه های مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
          اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

- آیین نامه های مجلات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مجله علمی میکروب شناسی مواد غذایی
- فصل نامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی