آشنایی با انتشارات واحد شهرکرد
- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
- کتاب های  انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکر
د (از بدو تاسیس تا پایان سال 1398)
کتب تالیفی اعضای هیات علمی  و دانشجویان در سایر انتشارات
- کتاب های چاپ شده در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد/سال 1398

- کتاب های در دست چاپ انتشارات واحد شهرکرد

چاپ اول:

1- میکروبیولوژی
2- کاربرد بازی درمانی تعامل والد  - کودک برای مادران کودکان با نارسایی توجه و بیش فعالی
3- ارتباط بین ویژگی های نانوذرات فلزی و سمیت باکتریایی
4- آلبوم حرکت سیال
5- اصطلاحات و نکات کاربردی در پرستاری از کارورزی تا کارآموزی
6- دست نامه بازرسی گوشت قرمز
7- فیزیولوژی جانوری

چاپ دوم:

1- تفسیر نقاشی های فرافکن
2- تفسیر دوسویه نوار قلب