کارمندان


کارشناس دفتر ارتباط با صنعت


       نام خانوادگي:  اعتدالی
       نام: مسعود

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 603،


کارشناس دفتر ارتباط با صنعت


       نام خانوادگي:  شفیع زاده
       نام: غلامرضا

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 603